Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU ZE SCHODAMI ATRIUMSHOP.EU


Niniejszy dokument określa zasady prywatności w internetowym sklepie ze schodami ATRIUMSHOP.EU (dalej, jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Atrium Sp. J. M.T. Piechowicz, przy ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000096718, NIP:6340021820, REGON: 271960738.

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez naszą firmę jako poufne i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi oraz obsługi klientów. Szczegółowo zostało to opisane w Obowiązku Informacyjnym RODO.

2. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówionych schodów, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

a. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90,60-324 Poznań, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności:imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

b. Operatorowi Raben Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania ,KRS 0000561623, NIP 777-32-49-627. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię,nazwisko, adres, nr telefonu.

4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administratorem systemu monitoringu jest ATRIUM Sp. J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. M. Konopnickiej 11

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

- nr  tel. 32 609 00 00,
- mail: iod@atriumsystem.eu

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

e. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

f. Rodzaj danych (art. 28 ust. 3 RODO) Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

4.1 Dane zwykłe:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numery telefonów,
- adres e-mail.

g. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

h. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa do strony internetowej ATRIUM w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron, a także jakichkolwiek innych jej elementów, są zastrzeżone. Korzystanie ze zdjęć, grafik, filmów, informacji oraz wszelkich innych danych zawartych w obrębie witryny www.atriumshop.eu nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w ograniczonym zakresie, dozwolonym przepisami prawa. W szczególności zabronione jest publiczne udostępnianie w/w materiałów - poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi przez prawo, lub gdy właściciel witryny wyraził na to pisemną zgodę. Wykorzystanie do publikacji (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody i autoryzacji firmy ATRIUM. Używanie informacji, zdjęć,utworów oraz innych danych zawartych w obrębie witryny internetowej ATRIUM w sposób niezgodny z prawem lub też bez pisemnej zgody firmy będzie skutkowało wystąpieniem ATRIUM na drogę sądową.

COOKIES

Jak większość stron internetowych nasza strona używa cookies – celem podnoszenia jakości naszych usług. Pliki cookies to małe pliki wysyłane do komputera Użytkownika w momencie wejścia na naszą stronę. Cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika. Cookies rozpoznają tylko komputer a nie konkretnego Użytkownika. Dane zbierane przez nas mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej,tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, wysokości sprzedaży oraz innych analiz umożliwiających identyfikacje trendów, uzupełniania oferty oraz ulepszania usług przez nas świadczonych. Użytkownicy, których dane zostaną użyte pozostaną anonimowi a informacje wygenerowane na ich podstawie nie będą przekazane podmiotom trzecim. Wchodząc na naszą stronę i korzystając z usług przez nas oferowanych wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji w sposób opisany powyżej

LINKI

Stron internetowa zawiera łącza-linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe innych firm lub instytucji. Nie odpowiadamy za treść tych witryn oraz politykę prywatności stosowaną przez wydawców/właścicieli tych stron. Wchodząc na nie, użytkownik opuszcza witrynę ATRIUM. ATRIUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i nie majątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej ATRIUM , bez wymaganej zgody, firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

ochrona danych osobowych w ATRIUM


  • świat
  • zestaw
  • transport

© 2022 - ATRIUM - Wszystkie prawa zastrzeżone