Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATRIUMSHOP.EU


Dla umów zawieranych od 01.01.2021. Zobacz regulamin obowiązujący dla umów zawieranych do 31.12.2020.


Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.atriumshop.eu, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.


I. WSTĘP
II. DEFINICJE
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
V. PŁATNOŚCI
VI. DOSTAWA
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA-KUPUJĄCEGO
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY (SPRZEDAWCY)
IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
X. REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. WSTĘP

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz.344) i jest udostępniany Użytkownikom - Kupującym nieodpłatnie.
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.atriumshop.eu.

II. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze sklepu.
2. Usługodawca (Sprzedawca) – Atrium Spółka Jawna M.T. Piechowicz wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000096718,NIP 6340021820, REGON 271960738, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.atriumshop.eu, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@atriumsystem.eu , tel. + 48 32 762 80 00.
3. Sklep internetowy atriumshop.eu – serwis internetowy dostępny pod adresem www.atriumshop.eu za pośrednictwem, którego Kupujący może kupić Produkty.
4. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Kupujący - zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca – konsument.
8. Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą - Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (serwisu internetowego sklepu).
10. Strona – Usługodawca - sprzedawca i Kupujący.
11.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, sposób płatności, sposób dostawy a także akceptujące cenę Produktów po zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu on-line oraz akceptacją jego treści.
12.Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego produktu.
13. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz.1000), Dz.U. 2019, Poz.178 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016.
14. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.
16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zasady korzystania ze Sklepu.
1.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Kupującym składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego atriumshop.eu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Kupującym informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.
1.2 Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest uprzednie zapoznanie się z opisem usługi i produktami, warunkami sprzedaży, cennikiem (ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), a także z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
1.3 Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu przepisów i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego.
1.4 Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
1.5 W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Kupujący jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
1.6 Towary oferowane w sklepie wytwarzane są w oparciu o normy i przepisy kraju, w którym zostały wytworzone są przeznaczone do sprzedaży na terenie RP.
1.7 Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.
1.8 Wszelkie prawa do strony internetowej www.atriumshop.eu w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron, a także jakichkolwiek innych jej elementów, są zastrzeżone. Korzystanie ze zdjęć, grafik, filmów, informacji oraz wszelkich innych danych zawartych w obrębie witryny www.atriumshop.eu nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w ograniczonym zakresie, dozwolonym przepisami prawa. W szczególności zabronione jest publiczne udostępnianie w/w materiałów - poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi przez prawo, lub gdy właściciel witryny wyraził na to pisemną zgodę. Wykorzystanie do publikacji (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody i autoryzacji firmy ATRIUM.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.
2.1 Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookies, np. przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2.2 Usługodawca - Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
2.3 Usługodawca - Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik – Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik – Kupujący akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
2.4 Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

IV.ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący musi pomyślnie przejść przez proces składania Zamówienia.
2. Na proces składania Zamówienia składają się kolejne kroki:
- dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza, gdzie wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia procesu składania Zamówienia (dotyczy to w szczególności takich danych jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, podanie adresu e-mail, adresu dostawy towaru, wskazania danych do wystawienia faktury, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura, wskazanie wyboru płatności itp. oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych (Kupujący powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami), Kupujący ma później możliwość dostępu do swoich danych osobowych.
3. Zamówienie (potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w ATRIUM

3.1 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe złożenie zamówienia.
3.2 Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.atriumshop.eu, mailem na adres sklep@atriumsystem.eu.
3.3 Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia i informację o terminie wysyłki lub dostępności towaru. W przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów zamówienia dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Kupującym. Potwierdzenie zamówienia należy zachować na wypadek zmian, anulowania i/lub reklamacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która
zawiera:
3.3.1 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
3.3.2 Oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia
3.3.3 Oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.
3.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@atriumsystem.eu.
3.5. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Kupującego, Sklep wysyła wiadomość, na adres e-mail Kupującego, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Kupującego decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący może:
3.5.1 Zrezygnować z realizacji zamówienia w całości.
3.5.2 Wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia.
3.5.3 Wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka części.
3.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
3.7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
3.7.1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z złożonym zamówieniem, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
3.7.2. W przypadku zamówień płatnych przelewem, po potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Sprzedawcę oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
3.8 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
3.9 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.10 Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragon oraz faktura wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT wysyłana jest drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail, chyba, że Kupujący wyrazi wolę otrzymania wersji papierowej, to zostanie ona załączona do wysyłanej przesyłki lub wysłana drogą pocztową.
3.11 Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@atriumsystem.eu.

V. PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Kupującego kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Kupujący, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku.
2. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
2.1. Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na: 34 1050 1357 1000 0010 0169 8669
Atrium Sp.J. M.T Piechowicz. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko lub nazwę i dane firmy oraz numer potwierdzenia zamówienia.
2.2. Płatność za pomocą PayU lub imoje - Jeśli Kupujący wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Kupujący zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego i wybrania opcji „odbiór osobisty” - przygotowywany do wydania) po otrzymaniu zapłaty.
2.3. Za pobraniem: należność pobiera kurier. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając, jako sposób dostawy - pobranie.
2.4. Gotówką w kasie ATRIUM SP. J M.T. Piechowicz przed odbiorem towaru.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty i modyfikowania istniejącej oferty. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie nawet jeśli towary znajdują się w promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.
3. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy Atrium.
4. Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku w trakcie wybierania Produktów i dodany do ceny Produktów (wysokość kosztów transportu/dostawy zależy od wagi zamówionego produktu/całości zamówienia).
5. Termin realizacji zamówienia wstępnie podany jest w opisie każdego produktu oraz konkretyzowany w potwierdzeniu zamówienia.
6. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera. Jeśli towar nie zostanie doręczony w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.

VII.PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA-KUPUJĄCEGO

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Sklep Internetowy i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik–Kupujący jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.
3. Użytkownik – Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego działania ani nieutrudniający korzystania ze Sklepu Internetowego przez innych Użytkowników.
4. Użytkownik–Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę – Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
5. Użytkownik–Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu składania Zamówienia.
6. Użytkownik– Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Atrium Sp. J. M. T. Piechowicz. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Usługodawca – Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika–Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika–Kupującego adres e-mail lub w inny podany przez Użytkownika – Kupującego sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: Atrium Sp. J. M.T. Piechowicz, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem “Reklamacja atriumshop.eu”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@atriumsystem.eu z tytułem wiadomości “Reklamacja atriumshop.eu”.

VIII.PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY (SPRZEDAWCY)

1. Usługodawca–Sprzedawca umożliwia Użytkownikom-Kupującym poprzez Sklep Internetowy składanie zamówień. Usługodawca-Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w szczególności, gdy Użytkownik-Kupujący: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługodawca-Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik–Kupujący, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.
3. Usługodawca-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu Internetowego.
4. Usługodawca-Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Dz.U.2019, Poz.178 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2020 poz. 344). Ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych można się zapoznać w Polityce Prywatności. .
5. Usługodawca-Sprzedawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika-Kupującego oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom-Kupującym.
6. Usługodawca-Sprzedawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, analizowania efektywności Sklepu Internetowego, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników – Kupujących oraz tworzenia statystyk.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827, tekst jednolity Dz. U. 2020, Poz.287, z późniejszymi zmianami) - Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wejścia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta w posiadanie towaru. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: Atrium SP. J. M.T. Piechowicz, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Konopnickiej 11. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Atrium Sp.j M.T. Piechowicz, 41-100 Siemianowice Śląskie. ul. Konopnickiej 11.
4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@atriumsystem.eu.
5.Srzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
7.Konsument lub Przedsiębiorca-konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.
8.Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.
9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi w następujących przypadkach:
- gdy dotyczy to produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, wg zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, lub wg specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, zgodnie z art.38 pkt.3 ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta;
- w przypadku zamówienia produktu, który ze względu na swój charakter lub konstrukcję zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami, zgodnie z art.38.pkt.6 wyżej wskazanej ustawy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWYX. REKLAMACJE NA PODSTAWIE RĘKOJMI

1.1 Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania towaru, w związku z ujawnioną wadą fizyczną
(niezgodnością z umową) lub wadą prawną. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Wszelkie reklamacje winny być wysyłane na adres e -mail Sprzedawcy: sklep@atriumsystem.eu lub za pomocą poczty poleconej na adres: Atrium Sp.j. M.T. Piechowicz, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.
1.2 W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, bądź wad, a także dokumentację zdjęciową oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.3 Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Atrium Sp. J., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty dostarczenia do Sprzedawcy zostaną zwrócone.
1.4 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
1.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
1.6 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, adres, kod pocztowy, nazwę zakupionego towaru, opis reklamacji z dokumentacją zdjęciową, datę ujawnienia wady, potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy w szczególności np. dowód zakupu lub numer zamówienia, potwierdzenie płatności lub mail z potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego itp.).
1.7 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą zostaje całkowicie wyłączona.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca-Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atriumsystem.eu.
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
3. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca-Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Kupującym rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem 4.1.).
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
4.2. W Sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy:
- Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);
- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344);
- Ustawa o prawach Konsumenta z 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 827) tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 287, z późniejszymi zmianami;
- Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 /679Z 27.04.2016.
5. W przypadku zagubienia dołączonych do towaru dokumentów (karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, instrukcji montażu, instrukcji użytkowania, itp.) należy niezwłocznie zgłosić się do sprzedawcy o ponowne wydanie.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

KARTA GWARANCYJNA


Data publikacji regulaminu: 18.12.2020


  • świat
  • zestaw
  • transport

© 2022 - ATRIUM - Wszystkie prawa zastrzeżone