Regulamin sklepu internetowego atriumshop.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATRIUMSHOP.EU

Dla umów zawieranych od 01.04.2017r do 31.12.2020.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.atriumshop.eu, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. WSTĘP

II. DEFINICJE

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

V. PŁATNOŚCI

VI. DOSTAWA

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

X. REKLAMACJE

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI. WSTĘP

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz.1219) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.atriumshop.eu.

 

II. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
2. Usługodawca (Sprzedawca) – Atrium Spółka Jawna M.T. Piechowicz wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000096718, NIP 6340021820, REGON 271960738, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.atriumshop.eu, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@atriumsystem.eu , tel. + 48 32 762 80 00
3. Sklep internetowy atriumshop.eu – serwis internetowy dostępny pod adresem www.atriumshop.eu za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkty;
4. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia, zawrzeć umowę sprzedaży i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;
5. Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; (serwisu internetowego sklepu)
7. Strona – Usługodawca i Klient;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, a także akceptujące cenę Produktu/ów
9. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. z 2018, poz.1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016; Administrator danych osobowych – Atrium Sp.J. M.T. Piechowicz, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Konopnickiej 11.
10. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w ATRIUM

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Zasady korzystania ze Sklepu.

1.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego atriumshop.eu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.
1.2 Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest uprzednie zapoznanie się z opisem usługi i produktami, warunkami sprzedaży, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
1.3 Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu przepisów i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego.
1.4 Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
1.5 W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
1.6 Towary oferowane w sklepie wytwarzane są w oparciu o normy i przepisy kraju, w którym zostały wytworzone.                                                                         1.7 Wszelkie prawa do strony internetowej www.atriumshop.eu w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron, a także jakichkolwiek innych jej elementów, są zastrzeżone. Korzystanie ze zdjęć, grafik, filmów, informacji oraz wszelkich innych danych zawartych w obrębie witryny www.atriumshop.eu nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w ograniczonym zakresie, dozwolonym przepisami prawa. W szczególności zabronione jest publiczne udostępnianie w/w materiałów - poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi przez prawo, lub gdy właściciel witryny wyraził na to pisemną zgodę. Wykorzystanie do publikacji (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej wymaga uprzedniej zgody i autoryzacji firmy ATRIUM.


2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

2.1 Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookies, np. przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px.
Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
2.3 Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
2.4 Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

 

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym użytkownik musi pomyślnie przejść przez proces składania Zamówienia.
2. Na proces składania Zamówienia składają się kolejne kroki: wypełnienie formularza, gdzie wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia procesu składania Zamówienia oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych (Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami), Użytkownik ma później możliwość dostępu do swoich danych osobowych.
3. Zamówienie
3.1 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe złożenie zamówienia.
3.2 Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.atriumshop.eu, mailem na adres sklep@atriumsystem.eu
3.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia i informację o terminie wysyłki lub dostępności towaru. W przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów zamówienia dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem. Potwierdzenie zamówienia należy zachować na wypadek zmian, anulowania i/lub reklamacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
3.3.1 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
3.3.2 Oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia
3.3.3 Oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.
3.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@atriumsystem.eu
3.5. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może:
3.5.1 Zrezygnować z realizacji zamówienia w całości.
3.5.2 Wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia.
3.5.3 Wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka części
3.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
3.7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
3.7.1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z złożonym zamówieniem, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
3.7.2. W przypadku zamówień płatnych przelewem, po potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Sprzedawcę oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
3.8 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
3.9 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.10 Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragon oraz faktura wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT wysyłana jest drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail, chyba, że klient wyrazi wolę otrzymania wersji papierowej, to zostanie ona załączona do wysyłanej przesyłki lub wysłana drogą  pocztową.
3.11 Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@atriumsystem.eu

 

V. PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. W przypadku wybrania opcji Odbioru osobistego cena Produktu może się zmienić i zostanie wskazana w Koszyku.
2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
2.1. Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na: 34 1050 1357 1000 0010 0169 8669 Atrium Sp.J. M.T Piechowicz. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer potwierdzenia zamówienia.
2.2. Płatność za pomocą PayU- Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany (a w przypadku Odbioru osobistego i wybrania opcji „odbiór osobisty” - przygotowywany do wydania) po otrzymaniu zapłaty.

2.3. Za pobraniem: należność pobiera kurier. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając, jako sposób dostawy - pobranie.

2.4. Gotówką w kasie ATRIUM SP. J M.T. Piechowicz przed odbiorem towaru.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadza nowych towarów do oferty i modyfikowania istniejącej oferty. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie nawet jeśli towary znajdują się w promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
   

VI. DOSTAWA

1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.
3. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy Atrium.
4. Koszt dostawy wskazany jest w Koszyku w trakcie wybierania Produktów i dodany do ceny Produktów (wysokość kosztów transportu/dostawy zależy od wagi zamówionego produktu/całości zamówienia). 

5. Termin realizacji zamówienia wstępnie podany jest w opisie każdego produktu oraz konkretyzowany w potwierdzeniu zamówienia.

6. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera. Jeśli towar nie zostanie doręczony w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Sklep Internetowy i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.
3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego działania ani nieutrudniający korzystania ze Sklepu Internetowego przez innych Użytkowników.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu składania Zamówienia.
6. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Atrium Sp.J. M. T. Piechowicz. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: Atrium Sp.J. M.T. Piechowicz, ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem “Reklamacja atriumshop.eu”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@atriumsystem.eu z tytułem wiadomości “Reklamacja atriumshop.eu”.                                                                                    

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom poprzez Sklep Internetowy składanie zamówień. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w szczególności, gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu Internetowego.
4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2017 poz. 1219). Ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych można się zapoznać w Polityce prywatności.
5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.
6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, analizowania efektywności Sklepu Internetowego, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z póź. zm., tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 134), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Atrium Sp. J M.T Piechowicz., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.
4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@atriumsystem.eu
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.     

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWYX. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży lub z wadami towaru i zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@atriumsystem.eu lub listów poleconych na adres: Atrium Sp. J., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem “Reklamacja atriumshop.eu”.
1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, bądź wad, a także dokumentację zdjęciową oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Atrium Sp. J., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.
1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.7.W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@atriumsystem.eu
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
3. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z punktem 5.)
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy:
- Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219)
- Ustawa o prawach Konsumenta z 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 827) tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 134
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. Urz. 2018, poz.1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016. 
6. W przypadku zagubienia dołączonych do towaru dokumentów (karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, instrukcji montażu, instrukcji użytkowania, itp.) należy niezwłocznie zgłosić się do sprzedawcy o ponowne wydanie. 
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA OBSŁUGI

 


© 2017 - ATRIUM - Wszystkie prawa zastrzeżone